History

SAS 2018
March 12-14, 2018 | Seoul, Korea

SAS 2017
March 13-15, 2017 | Glassboro, New Jersey

SAS 2016
April 20-22, 2016 | Catania, Italy

SAS 2015
April 13-15, 2015 | Zadar, Croatia

SAS 2014
February 18-20, 2014 | Queenstown, New Zealand

SAS 2013
February 19-21, 2013 | Galveston, Texas

SAS 2012
February 7-9, 2012 | Brescia, Italy

SAS 2011
February 22-24, 2011| San Antonio, Texas

SAS 2010
February 23-25, 2010 | Limerick, Ireland

SAS 2009
February 17-19, 2009 | New Orleans, Louisiana

SAS 2008
February 12-14, 2008 | Atlanta, Georgia

SAS 2007
February 6-8, 2007 | San Diego, California

SAS 2006
February 7-9, 2006 | Houston, Texas